مشکلات رفتاری

مشکلات رفتاری

نوشته شده توسط : / کودک / دوشنبه, 14 آبان 1397 09:00

درشرايط فعلي درصد بالايي ازوالدين فاقد آموزش هاي سازمان يافته صلاحيت تخصصي براي برخورد با معضلات وناهنجاري رفتاري كودكان اعم ازپرخاشگري، بي قراري، تنبلي، كمرويي، دزدي و... هستند.

درشرايط فعلي درصد بالايي ازوالدين فاقد آموزش هاي سازمان يافته صلاحيت تخصصي براي برخورد با معضلات وناهنجاري رفتاري كودكان اعم ازپرخاشگري، بي قراري، تنبلي، كمرويي، دزدي و... هستند. لكن قدرت بسيارزياد آنان ازوالد بودن ووابستگي هاي عاطفي، رواني، فرهنگي وقانوني شان با كودك ناشي مي شود. ازسوي ديگرترديدي نيست( بر اساس مشاهدات تجربي درمراكزمشاوره) كه والدين نقش مهمي درايجاد وحتي حفظ وتداوم مشكلات كودكشان دارند. در واقع غالبا تعاملات عاطفي ونزديك بين والدين وكودكان به عنوان مانع اصلي درشيوه هاي تغييرواصلاح رفتار ظاهر مي شود. ضمن اينكه عمده والديني كه به لحاظ مشكلات خاص رفتاري فرزندشان به مراكزمشاوره وروان شناختي مراجعه مي كنند به طورتلويحي ديدگاه فوق را پذيرفته واقدام به كمك گرفتن ازافراد متخصص درروان شناسي ومشاوره كودك مي نمايد. نكته جالب ودرخورتوجه اين است كه درحال حاضردرجامعه ما نيزبحث روان شناسي كودك وشيوه هاي علمي تعليم وتربيت وچگونگي بهره مندي ازاصول ومباني علوم رفتاري جزء دغدغه هاي اصلي خانوادهها محسوب شده وبسيارجدي تلقي مي شود. با اين وجود گسترش روزبه روزآماروارقام بزهكاري ها، سرقت، پرخاشگري وسايررفتارهاي نامتعارف دركودكان ونوجوانان بيانگرروند روبه رشداين معضلات رفتاريست و اين امرباعث شده تا بسياري ازوالدين با هيجانات ودلهره هاي خاص( اضطراب) باوسواس به كنترل تعاملات فرزندشان با محيط اجتماعي اقدام نموده كه اساس تعاليم رفتاري كه توام با استرس وفشارهاي رواني باشد يكي ازاين عوامل مهم ايجاد تعارض وناكامي دركودكان وتخريب رواني خانواده ها محسوب مي شود ودرواقع بنيان خانواده را سست ونابسامان مي كند.

به طور مثال:


كودک خجالتي

 • كودك خجالتي غالبا با صداي آرام سخن گفته ويا اكثراوقات آرام وساكت مي نشيند.
 • ظاهرا درمقابل مشكلات عقب نشيني كرده وازمقابله با آنها به طورجدي پرهيز مي كند ودرواقع ازانجام كارهايي كه احتمال دردسردرآن وجود دارد به شدت گريزان است.
 • فوبياي صحبت كردن برايش مشكل است واصولادوستان كمي نيزدارد وسعي مي كند كه ازتماس با مردم اجتناب كرده، بخصوص ازروبه روشدن با بزرگترها هراسان است.
 • زياد عرق مي كند، خصوصا اگرمجبورشود درجمع يا مجلسي حاضرشود وهميشه سعي مي كند كه مورد توجه وحمايت ديگران باشد وبه ندرت براي اثبات عقيده اش پافشاري مي كند.
 • به لحاظ آناتومي بدن ( وضعيت فيزيكي ) جسمي ضعيف وعقب افتاده ترازهم سن وسالهايش دارد.
 • اين كودك درمحيط آموزشگاهي معمولا سعي مي كند در” ته "كلاس بنشيند.

رفتار شناسی كودكان,مشکلات رفتاری کودکان


چراكودک خجالتي مي شود؟
كمال طلبي وفزون خواهي والدين ويا مقايسه كودك با سايردوستانش ازجانب والدين وسايرنزديكان بدون درنظرگرفتن تفاوت هاي فردي وهمچنين انتقاد زياد و بيش ازحد ازرفتارهاي كودك ودرمقابل رد تقاضاهاي كودك با لحن تند وخشن درمحيط آموزشگاه وخانواده وبه طوراحتمال وجود فرد”خجول” درخانواده جملگي ازعوامل گرايش كودك به كمرويي مي باشند.

نحوه اصلاح وتغيير رفتار
سعي كنيد كودك را مورد توجه قراردهيد وبا اودرزمينه رفتارش سخن بگوييد وچنانچه داوطلب انجام كاري بود اجازه انجام كارمورد نظرش را به اوبدهيد يا به عبارتي ديگربرخي ازكارهاي روزمره خانواده را به اوتكليف كنيد. البته سعي كنيد مشاركت اودرانجام كارها خود خواسته باشد والزام كودك به انجام كارتا حد امكان خودداري كنيد وبعدازهرموفقيتي اورا تشويق كنيد وفراموش نكنيد كه اينگونه كودكان به كندي” بهبود” مي يابند وبه تدريج رشد مي كنند، درصورتي كه شما صبروحوصله به خرج دهيد يعني اجازه بدهيد تا كودك بداند كه درهرموقعيتي چه رفتاري داشته باشد.

كودک ترسو


خصوصيات يا ويژگيهاي شخصيتي:

 • بعضي اوقات به طور ناگهاني هراسان ومايوس شده وغالبا مضطرب ونگران است.
 • آرام وساكت است وهيچگاه ريسك نمي كند.
 • براي انجام كارثباتي نشان نمي دهد.
 • به مسائل اخلاقي توجه زيادي دارد.
 • كودك از احتمال وقوع مرگ يا آسيب به ديگران هراس دارد.

 

چرا كودک ترسو مي شود؟
وجود والدين ترسويا حضورفردي ترسودرخانواده ويا احتياط ومحافظه كاري بيش ازحد والدين يكي ازعلل گرايش كودك بدين رفتارمحسوب مي شود. سرگذشت هاي غم انگيزدرزندگي كودك نيزدراين زمينه بي تاثيرنبوده به علاوه تنبيه كودك درمنزل آن هم با شدت زياد وتهديد اوازجانب دوستان وهمبازي هاوترس و وحشت ازمدرسه نيزاين معضل رفتاري را دركودك رشد وارتقا مي بخشد، مضافا اينكه عدم رشد كافي به لحاظ عاطفي نيزمزيد برعلت خواهد بود.

نحوه اصلاح وتغيير رفتار
كودك با ويژگي” ترسويي” نيازمند توجه بي ريا وصميمانه ومعطوف به خود است، اوعاشق انجام كاركم خطربوده، بنابراين نبايد فرصت انجام آنها را ازاوبگيريد، به كودك بقبولانيد كه بسياري ازترس ها خيالي هستند وبه طورحتم بهبود مي يابند، اورا تشويق به نوشتن مطلبي (انشا) درباره ترس هايش كنيد و هنگاميكه كودك احساس ترس مي كند بايد مورد حمايت شما واقع شود .ذكراين نكته ضروريست كه وظايف محوله به كودك به طورقطع بايد درحد توانايي او باشد ويا به عبارتي كودك به آساني ازعهده انجام آن به نحواحسن برآيد تا بدين وسيله شاهد افزايش اعتماد به نفس دركودك باشيم. چنانچه توصيه هاي فوق در فرايند رفتاري كودك شما موثرواقع نشد، دريك فرصت معين به مركزمشاوره وروان شناختي مراجعه كنيد.

برچسب ها

نویسنده

Super User

Super User

مخاطبین عزیز ما برای شنیدن نظرات و پیشنهادات شما، برای هر چه بهتر شدن مطالب سایت و توسعه حیطه آموزش و مشاوره هایمان، همیشه آماده هستیم.لطفا ما را در هرچه بهتر شدن فعالیت هایمان همراهی نمایید.

Cannot get tehran location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

 • محبوب ترین ها
 • نظرات

Please publish modules in offcanvas position.